Orlen
Odkryj galaktykę nagród!
Przyjmowanie zgłoszeń i odbiór nagród ze zwycięskich zdrapek już się zakończyły. Dziękujemy wszystkim za udział.
NAGRODY
LAUREACI
Brendon
T.
Wieliszew
Krzysztof
S.
Sokółka
Michał
W.
Świętochłowice
Łukasz
K.
Zadzim
REGULAMIN

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:

„Promocja jesienna”
zwany dalej „Regulaminem”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Nazwa loterii promocyjnej.
  Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „Promocja jesienna” (zwana dalej „Loterią”).
 • 2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię.
  Podmiotem urządzającym Loterię jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
 • 3. Obszar, na którym jest prowadzona Loteria.
  Loteria jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
  Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
 • 5. Czas trwania Loterii. Loteria rozpoczyna się w dniu 26.10.2015 roku, a kończy w dniu 06.05.2016 roku.
 • 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży produktów uprawniających do udziału w Loterii.
  Sprzedaż promocyjna produktów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 26.10.2015 roku o godzinie 00:00:00.00 i kończy w dniu 10.01.2016 roku o godzinie 23:59:59.99 lub wcześniej, po wyczerpaniu puli Losów. Sprzedaż promocyjna produktów odbywa się na stacjach paliw funkcjonujących pod marką ORLEN (zwanych dalej: „Stacjami Paliw”) oznakowanych specjalnymi materiałami reklamowymi Loterii. Sprzedażą promocyjną objęte są paliwa, usługi oraz towary pozapaliwowe, oferowane przez Stacje Paliw, z wyłączeniem produktów z kategorii: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz rekwizyty tytoniowe (i produkty je imitujące) oraz startery i doładowania telefoniczne, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.
 • 7. Definicje.
  Los – jest to kupon, który w części pokryty jest farbą lateksową, pod którą znajduje się unikalny kod kreskowy, unikalny Kod służący do dokonania Zgłoszenia oraz symbole, których określony układ oznacza wygranie jednej z nagród I, II, III, IV lub V stopnia.
  Kod – unikalny kod alfanumeryczny znajdujący się na Losie i służący do dokonania Zgłoszenia na stronie promocjaorlen.pl uprawniającego do udziału w losowaniu Nagrody Głównej.
  Zgłoszenie - wpisanie w formularz zgłoszeniowy na stronie promocjaorlen.pl w okresie od 26.10.2015 roku od godz. 00:00:00.00 do 10.01.2016 roku do godz. 23:59:59.99 Kodu, imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, numeru dowodu dokonania zakupów uprawniających do uzyskania Losu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Loterii poprzez odznaczenie specjalnego okienka oraz prawidłowe uzupełnienie pola z captcha.

RODZAJE NAGRÓD ORAZ WARTOŚĆ PULI NAGRÓD

 • 8.Wykaz nagród w Loterii:
  • a.Nagroda główna dalej „Nagroda Główna” w postaci vouchera uprawniającego do skorzystania z organizowanej przez DJP Marketing and Promotions Ltd z siedzibą w Rickmanworth w Wielkiej Brytanii, wycieczkę do Londynu w dniach 14-18.07.2016 roku dla 4 osób (mogących odbyć podróż zagraniczna w zgodzie z właściwymi przepisami), która obejmuje przelot samolotem dla 4 osób w obie strony, transfer z lotniska do hotelu, 4 noclegi w hotelu w terminie 14-18.07.2016 roku oraz udział w Star Wars Celebration w dniach 15-17.07.2016 roku o łącznej wartości vouchera wynoszącej 42 872,93 zł każdy (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4 764 PLN zł (słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote). Nagroda pieniężna przed wydaniem Nagrody Głównej jest potrącana przez płatnika (PKN ORLEN S.A.) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 nagrody – o łącznej wartości 190 547,72 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych sześć siedemdziesiąt dwa grosze) brutto.
  • b.Nagroda I stopnia w postaci figurki – stempel Star Wars w kształcie jednego z 10 następujących bohaterów Star Wars: Yoda, R2D2, Vader, Han Solo, C3PO, Chewbacca, Luke Skywalker, Laia, Kylo Ren, Stormtrooper o wartości 1,01 (słownie: jeden złoty jeden grosz) brutto każda – 1 500 000 nagród – o łącznej wartości 1 515 000 zł (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych) brutto.
  • c.Nagroda II stopnia w postaci breloka - czytnika kart SD w kształcie jednego z 6 następujących bohaterów Star Wars: Yoda, R2D2, Vader, Stormtrooper, Chewbacca, C3PO o wartości 14,27 (słownie: czternaście złotych dwadzieścia siedem groszy) brutto każda – 20 000 nagród – o łącznej wartości 285 400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych ) brutto.
  • d.Nagroda III stopnia w postaci słuchawek nagłownych Star Wars w kolorze białym z czarnym nadrukiem o wartości 79,83 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) brutto - 1 000 nagród – o łącznej wartości 79 830 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) brutto.
  • e.Nagroda IV stopnia w postaci torby sportowej Star Wars o rozmiarze 43x25,4 cm o wartości 145,34 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych trzydzieści cztery grosze) brutto – 1 000 nagród – o łącznej wartości 145 340 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych) brutto.
  • f.Nagroda V stopnia w postaci 100 punktów VITAY o wartości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto – 4 000 000 nagród – o łącznej wartości 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) brutto. Warunki odbioru nagrody V stopnia określone zostały w pkt 25 poniżej.
  Wartość wszystkich nagród w Loterii wynosi 3 416 117,72 zł (słownie: trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy sto siedemnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) brutto.
 • 9.Nagrody rzeczowe wskazane w pkt 8 powyżej nie podlegają wymianie na nagrody rzeczowe innego rodzaju ani na gotówkę.

UCZESTNICY LOTERII

 • 10.Uczestnikiem Loterii zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada adres zamieszkania na terytorium Polski, z zastrzeżeniem pkt 11 Regulaminu Loterii.
 • 11.Nagrody Głównej w Loterii nie mogą wygrać pracownicy Organizatora bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie Loterii oraz osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy zaangażowane w przygotowanie Loterii, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia losowania, członkowie władz Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie prowadzenia Stacji Paliw, pracownicy Stacji Paliw lub osoby współpracujące na Stacjach Paliw na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych jak również wszelkie osoby niewymienione wyżej, lecz zaangażowane w przygotowanie Loterii.

DANE OSOBOWE

 • 12. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii przez Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (09-411), przy ul. Chemików 7. Każdy Uczestnik dokonujący Zgłoszenia zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Loterii na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) poprzez odznaczenie zgody w specjalnym okienku przed wysłaniem Zgłoszenia do Loterii. Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz stanowiący Załącznik nr 1 zawiera w szczególności oświadczenie o braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dot. pkt 11). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii jest niezbędne w celu przeprowadzenia przedmiotowej Loterii w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.), w szczególności w celu wydania bądź dostarczenia nagród. Uczestnicy przez cały czas przetwarzania danych mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub odwołanie zgody, o której mowa powyżej, uniemożliwia udział w Loterii i wydanie lub dostarczenie nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
 • 13.Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Laureatów innym podmiotom na zasadach przewidzianych w przypisie artykułu 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Loterii.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

 • 14.Zasady uzyskiwania Losów są następujące.
  • 14.1 Aby uzyskać jeden (słownie: jeden) Los uprawniający do udziału w Loterii należy w dniach 26.10.2015 roku od godz. 00:00:00.00 - 10.01.2016 roku do godziny 23:59:59.99 (chyba że pula Losów zostanie wcześniej wyczerpana) dokonać na Stacji Paliw:
   • 14.1.1 jednorazowego zakupu (tj. na jednym dowodzie zakupu) minimum 25 litrów jednego rodzaju paliwa (w tym LPG) lub
   • 14.1.2 zakupu jednej sztuki (opakowania) oleju Platinum o pojemności minimum 1 litr lub
   • 14.1.3 jednorazowego zakupu (tj. na jednym dowodzie zakupu) oferowanych na Stacji Paliw towarów lub usług o wartości minimum 10 złotych brutto, z wyłączeniem: paliwa (w tym LPG) oraz produktów z kategorii napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz rekwizyty tytoniowe (i produkty je imitujące) oraz startery i doładowania telefoniczne.
  • 14.2 W przypadku gdy dokonany zakup spełnia jednocześnie więcej niż jeden warunek określony w pkt 14.1 powyżej, Uczestnik otrzymuje po jednym Losie za każdy spełniony warunek.
  • 14.3 Ani jednorazowy zakup jednego rodzaju paliwa (w tym LPG) w ilości będącej wielokrotności 25 litrów, ani jednorazowy zakup oferowanych na Stacji Paliw produktów (z określonymi w Regulaminie wyłączeniami) o wartości będącej wielokrotnością kwoty 10 złotych nie uprawnia Uczestnika do uzyskania proporcjonalnie większej liczby Losów.
  • 14.4 Jednorazowy zakup więcej niż jednej sztuki (opakowania) oleju Platinum o pojemności minimum 1 litr uprawnia Uczestnika do uzyskania Losów w ilości równej ilości nabytych sztuk (opakowań) oleju Platinum.
 • 15.Zasady ubiegania się o nagrody są następujące.
  • 15.1 Każdy uzyskany przez Uczestnika Los stanowi szansę na wygranie jednej z nagród odbieranych na Stacji Paliw (tj. nagrody I, II, III, IV, lub V stopnia) oraz Nagrody Głównej.
  • 15.2 Aby zweryfikować czy uzyskany Los uprawnia do odebrania nagrody I, II, III, IV lub V stopnia, należy usunąć z Losu wierzchnią warstwę farby i sprawdzić informację, która się pod nią znajduje.
  • 15.3 Jeżeli Los zawiera 3 (słownie: trzy) identyczne symbole wraz z napisami:
   • „stempel” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę I stopnia;
   • „brelok” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę II stopnia;
   • „słuchawki” - oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę III stopnia;
   • „torba” - oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę IV stopnia;
   • „punkty ” - oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę V stopnia.
  • 15.4 Aby wziąć udział w losowaniu Nagrody Głównej, należy w dniach 26.10.2015 roku od godz. 00:00:00.00 - 10.01.2016 roku do godziny 23:59:59.99 dokonać prawidłowego Zgłoszenia na stronie internetowej promocjaorlen.pl. Uczestnik, który dokonuje Zgłoszenia zobowiązany jest zachować Los i dowód dokonania zakupów uprawniających do uzyskania Losu.
 • 16. Dokonanie prawidłowego Zgłoszenia do Loterii następuje, jeżeli Uczestnik otrzyma automatycznie generowaną informację na stronie internetowej promocjaorlen.pl, potwierdzającą przyjęcie Zgłoszenia do losowania.
  W przypadku dokonania nieprawidłowego Zgłoszenia (tj. np. w przypadku wpisania błędnego Kodu, wpisania Kodu wykorzystanego wcześniej do dokonania prawidłowego Zgłoszenia) Uczestnik otrzymuje informację na stronie promocjaorlen.pl, że Zgłoszenie zawiera błąd i nie bierze udziału w losowaniu Nagrody Głównej.
  Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia, Uczestnik bierze udział w losowaniu Nagrody Głównej na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 17. Każdy Uczestnik może brać udział w Loterii wielokrotnie, po spełnieniu warunków i według procedury przedstawionej w pkt 14 i 15 powyżej, z zastrzeżeniem jednak, że:
  • a. Los (o ile znajdują się na nim symbole oznaczające wygraną nagrody I, II, III, IV lub V stopnia zgodnie z pkt 14.6 powyżej) może być wykorzystany do odebrania oznaczonej w nim nagrody I, II, III, IV lub V stopnia tylko jeden raz oraz
  • b. Los może być wykorzystany do dokonania Zgłoszenia tylko jeden raz.
  Każde prawidłowe Zgłoszenie Uczestnika bierze udział w jednym losowaniu Nagrody Głównej.

LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH

 • 18.Losowania Nagród Głównych są przeprowadzane w biurze Organizatora w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12 pod nadzorem Komisji.
  Losowania odbywają się:
  • a. za pomocą maszyny losującej, stanowiącej urządzenie do przeprowadzania losowań gier hazardowych, w szczególności loterii promocyjnych, albo
  • b. poprzez losowy wybór, który zostanie przeprowadzony według następujących zasad:
   • i. w programie komputerowym każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu, które bierze udział w danym losowaniu (zgodnie z pkt 19 poniżej) przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do X), zgodny z kolejnością wpływu prawidłowych Zgłoszeń, gdzie liczba „X” oznacza liczbę równą liczbie prawidłowych Zgłoszeń biorących udział w danym losowaniu;
   • ii. losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn piłeczek z cyframi, które utworzą unikalny numer ID, który jest przydzielony do numeru zwycięskiego Zgłoszenia;
   • iii. z zastrzeżeniem zdania następnego, urny zawierają piłeczki z cyframi z zakresu od 0 do 9. W przypadku urny przeznaczonej do losowania pierwszej cyfry unikalnego numeru ID ilość i wartość piłeczek uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry w liczbie X (tj. najwyższego unikalnego numeru ID) (przykład: w przypadku gdy pierwsza cyfra w liczbie X wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 piłeczki z cyframi: 0, 1 oraz 2);
   • iv. liczba urn, z których losowane są piłeczki uzależniona jest od liczby prawidłowych Zgłoszeń biorących udział w danym losowaniu zgodnie z pkt 19 poniżej, tj. liczba urn odpowiada liczbie cyfr w liczbie X (przykład: gdy liczba prawidłowych zarejestrowanych Losów wynosi 17251, urn będzie pięć);
   • v. losowanie piłeczek z cyframi, które utworzą numer stanowiący numer zwycięskiego Zgłoszenia odbywa się począwszy od urny przeznaczonej do losowania liczby jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek, itd. (przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 2, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 5, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Losem jest Los o numerze (ID) 5142);
   • vi. w przypadku gdy powstała w wyniku losowania liczba, przewyższa wartość liczby X, wówczas losowanie jest przeprowadzane ponownie, aż do momentu gdy powstała w wyniku losowania liczba utworzy liczbę z zakresu od 0 do X.
 • 19. Terminy losowania Nagród Głównych.
  Losowanie w dniu 17.11.2015 r. odbywa się spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych w dniach 26.10.2015 r. od godz. 00:00:00.00 – 13.11.2015 r. do godz. 23:59:59.99.

  Losowanie w dniu 04.12.2015 r. odbywa się spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych w dniach 14.11.2015 r. od godz. 00:00:00.00 – 02.12.2015 r. do godz. 23:59:59.99.

  Losowanie w dniu 23.12.2015 r. odbywa się spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych w dniach 03.12.2015 r. od godz. 00:00:00.00 – 21.12.2015 r. do godz. 23:59:59.99.

  Losowanie w dniu 12.01.2016 r. odbywa się spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych w dniach 22.12.2015 r. od godz. 00:00:00.00 – 10.01.2016 r. do godz. 23:59:59.99.

  Podczas każdego losowania, losowany jest jeden laureat Nagrody Głównej. Do laureata Nagrody Głównej losowane są dwie osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem (jeden lub dwa) zgodnie z kolejnością wylosowania osób rezerwowych.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 • 20. Próby nawiązania połączenia telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej podejmowane są w ciągu 2 dni roboczych następujących po losowaniu, w godzinach od 9.00 do 20.00. Połączenie telefoniczne dokonywane jest na numer telefonu laureata, podany podczas dokonywania Zgłoszenia do Loterii.
  Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana jest pięciokrotnie, przy czym, za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmuje od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości" lub zgłoszenia skrzynki pocztowej lub nie odebrania połączenia, następna próba połączenia jest przeprowadzona po minimum 2 godzinach.
  Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej nie uda się uzyskać połączenia, wówczas podjęta jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszą osobą rezerwową, dla której jest powtórzona procedura z niniejszego punktu Regulaminu. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z pierwszą osobą rezerwową nie uda się uzyskać połączenia, wówczas podjęta jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z drugą osobą rezerwową, dla której jest powtórzona procedura z niniejszego punktu Regulaminu. Jeśli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób nie uda się uzyskać połączenia z drugą osobą rezerwową, Nagroda Główna nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.
 • 21. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem Nagrody Głównej (o której mowa w pkt 20 Regulaminu) jest on powiadomiony o wyniku losowania oraz że warunkiem wygranej jest wysłanie przesyłką rejestrowaną lub dostarczenie osobiście na adres biura Organizatora: PKN ORLEN S.A. ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa z dopiskiem „Promocja jesienna - oświadczenie”, w terminie określonym poniżej następujących dokumentów:
  • a) wypełniony formularz oświadczenia laureata Nagrody Głównej, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  • b) oryginał Losu z Kodem, który został wylosowany w losowaniu przeprowadzonym w terminie wskazanym w pkt 19 powyżej.
  Doręczenie do Organizatora dokumentów, wskazanych powyżej, nastąpić musi w terminie 10 dni roboczych (decyduje termin wpływu (doręczenia) przesyłki na wskazany adres) następujących po dniu nawiązania z laureatem kontaktu telefonicznego, o którym mowa w pkt. 20 powyżej. Dokumenty, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie, nie są uwzględniane. Organizator zastrzega sobie prawo zażądania przesłania przez laureata wraz z ww. dokumentami również wskazanego w pkt 15.4. powyżej dowodu dokonania zakupów, o numerze zgodnym z podanym w wylosowanym Zgłoszeniu.

WERYFIKACJA

 • 22. Jeżeli laureat Nagrody Głównej nie spełnia warunków opisanych w pkt 21 Regulaminu, wówczas nagroda przechodzi na pierwszą osobę rezerwową, tzn.: 15 dnia roboczego od losowania, rozpoczęte zostaje przeprowadzanie procedury opisanej w pkt 20 i 21 Regulaminu.
  Jeżeli pierwsza osoba rezerwowa do Nagrody Głównej nie spełnia warunków opisanych w pkt 21 Regulaminu, wówczas nagroda przechodzi na drugą osobę rezerwową, tzn.: 15 dnia roboczego od powiadomienia pierwszej osoby rezerwowej o prawach do nagrody zgodnie z pkt 20, rozpoczęte zostaje przeprowadzanie procedury opisanej w pkt 20 i 21 Regulaminu. W przypadku, gdy druga osoba rezerwowa nie spełnia warunków opisanych w pkt 21 Regulaminu, wówczas Nagroda Główna nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.
  Postanowienia powyżej mają również zastosowanie, w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, po weryfikacji przesłanych przez laureata (lub osobę rezerwową) dokumentów, iż przesłane dokumenty zostały w szczególności podrobione, przerobione, są niekompletne lub zostały podpisane przez osoby nieupoważnione.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

 • 23.Lista laureatów Nagród Głównych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, oraz miejscowości, publikowana jest sukcesywnie na stronie promocjaorlen.pl.

MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD

 • 24. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Laureaci nagród I, II, III, i IV stopnia odbierają nagrodę do dnia 22.01.2016 r. na Stacji Paliw, na której otrzymali zwycięski Los, po okazaniu pracownikowi Stacji Paliw Losu z symbolami oznaczającymi wygraną zgodnie z pkt 15.3 powyżej, celem umożliwienia mu zeskanowania kodu kreskowego znajdującego się na Losie.
  W przypadku czasowego wyczerpania limitu nagród I lub II lub III lub IV stopnia na danej Stacji Paliw, laureat nagrody I lub II lub III lub IV stopnia może odebrać wygraną nagrodę na innej Stacji Paliw (pod warunkiem dostępności danej nagrody na tej Stacji Paliw) lub w późniejszym terminie na Stacji Paliw, na której wylosował wygrywający Los, nie później jednak niż do dnia 22.01.2016 r.
  W przypadku nagrody I stopnia laureat dokonuje wyboru figurki spośród 10 rodzajów wskazanych w pkt 8 b powyżej. W przypadku gdy na danej Stacji Paliw zapas danego rodzaju nagrody I stopnia zostanie wyczerpany, laureat może dokonać wyboru figurki wyłącznie spośród figurek pozostających w zasobach danej Stacji Paliw lub odebrać wybraną przez siebie figurkę na innej Stacji Paliw posiadającej w swoich zasobach daną figurkę.
  W przypadku nagrody II stopnia laureat dokonuje wyboru breloka - czytnika kart SD spośród 6 rodzajów wskazanych w pkt 8 c powyżej. W przypadku gdy na danej Stacji Paliw zapas danego rodzaju nagrody II stopnia zostanie wyczerpany, laureat może dokonać wyboru breloka - czytnika kart SD wyłącznie spośród tych pozostających w zasobach danej Stacji Paliw lub odebrać wybrany przez siebie brelok - czytnik kart SD na innej Stacji Paliw posiadającej w swoich zasobach dany brelok - czytnik kart SD.
 • 25.Warunkiem odbioru nagrody V stopnia jest uczestnictwo laureata w chwili odbioru nagrody V stopnia w programie lojalnościowym VITAY prowadzonym przez Organizatora na warunkach określonych w regulaminie programu VITAY dostępnym pod adresem http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html i na stacjach paliw PKN ORLEN działających pod marką ORLEN. Nagroda V stopnia, jest wydawana w ciągu 24 h najpóźniej do dnia 22.01.2016 r. po okazaniu pracownikowi Stacji Paliw przez laureata Losu z symbolami oznaczającymi wygraną V stopnia i jednoczesnym okazaniu posiadanej przez laureata głównej karty VITAY w rozumieniu regulaminu programu VITAY, celem umożliwienia mu zeskanowania kodu kreskowego znajdującego się na Losie oraz kodu z karty VITAY. Wydanie nagrody V stopnia następuje poprzez doliczenie wygranych punktów VITAY do salda punktowego związanego z okazaną kartą VITAY.
 • 26.Nagroda Główna w postaci vouchera jest wysyłana na adres podany przez laureata przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 08.04.2016 r.
 • 27.Warunkiem prawidłowego dostarczenia Nagrody Głównej jest przekazanie przez laureata Nagrody Głównej prawidłowych, pełnych i aktualnych danych adresowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

 • 28.Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn. zm.).

SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII

 • 29.Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii (zwaną dalej „Komisją”) i wydał regulamin jej działania, który dostępny jest w siedzibie Organizatora. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 • 30.Reklamacje powinny być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie, najpóźniej do dnia 22.04.2016 r. (data wpływu reklamacji do Organizatora).
 • 31.Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesyłką rejestrowaną lub osobiście) i doręczone na adres biura Organizatora: PKN ORLEN S.A. ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa z dopiskiem: „Promocja jesienna – reklamacja” w terminie wskazanym w pkt 30 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Loterii, dokładny adres zamieszkania lub pobytu, miejsce i datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz treść żądania.
 • 32.Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ

 • 33.Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia kiedy roszczenie stało się wymagalne.
 • 34.W przypadku zgłoszenia reklamacji, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 35.Każda zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
 • 36.W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • 37.Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Loterii na stronie internetowej www.loteriaorlen.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres biura Organizatora: PKN ORLEN S.A. ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, z dopiskiem „Promocja jesienna – regulamin”
 • 38.Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 stanowiący formularz oświadczenia laureata Nagrody Głównej.